به اطلاع دانشجویان درس مهندسی فناوری اطلاعات 1/ اینترنت می رساند کلاس های روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه که به دلیل برگزاری آزمون استخدامی در دانشگاه لغو شد، روز شنبه 30 اردیبهشت ماه در ساعات 16 و 18 تشکیل می شود.