دانشجویان عزیز
خوشبختانه با شروع دوباره فعالیت های انجمن، حرکت های دانشجویی شکل خواهند گرفت.
امید است با تلاش خود، در انجام این فعالیت ها کوشا باشید.
به امید شکوفایی بیشتر گروه کامپیوتر