تمرینات درس نظریه زبانها و ماشینها : (نیمسال دوم 95 - 94)

تمرینات مدارهای منطقی :

تمرینات سری اول ساختمان های گسسته : لینک دانلود