دانشجویان عزیز
چهارشنبه و پنج شنبه این هفته (27 و 28 دی ماه 96) در مرکز ارومیه خواهم بود.