دانشجویان عزیز
ضمن تبریک شروع نیمسال جدید، از نیمسال جدید در روزهای پنج شنبه در مرکز ارومیه خواهم بود.
لطفاً نظرات خود را جهت بهتر نمودن گروه، به بنده انتقال دهید.