نمونه سؤالات را از لینک زیر دانلود کنید:

زبان C (کتاب دکتر کریم زادگان مقدم) : لینک دانلود

ساختمان گسسته و ریاضیات گسسته : لینک دانلود

نظریه زبان ها و ماشینها : لینک دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات 1/ اینترنت لینک دانلود

سیستم های عامل (نمونه سؤالات استخراجی از کتاب توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه): سری اول - سری دوم - سری سوم

مبانی فناوری اطلاعات لینک دانلودنمونه سؤالات دروس برنامه سازی (مبانی و پیشرفته) : لینک دانلود