دانشجویان گرامی

مهلت ثبت کلیه نمرات اعلام نشده از نیمسال های قبل تا پایان روز 31 مردادماه می باشد. چنانچه درس اعلام نشده دارید حتما تا قبل از اتمام موعد ثبت اطلاع دهید. مهلت تعیین شده تمدید نخواهد شد و چنانچه نمرات به هر دلیلی ثبت نشده باشند، نمره صفر برای آنها در نظر گرفته شده و در معدل کل تأثیر داده خواهند شد.

با آرزوی موفقیت برای شما