دانشجویان محترم 

فردا آخرین مهلت ثبت نمرات کارآموزی و پروژه می باشد. . . 

چنانچه تا فردا نمره شما ثبت نگردد. غیبت ثبت شده و مجبور خواهید بود دوباره درس را اخذ نمائید . . .