به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه جبرانی درس مهندسی فناوری اطلاعات 1/اینترنت ساعت 16 روز شنبه 23 اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد.