دانشجویان گرانقدر

لیست زیر حاوی اسامی دانشجویانی است که در دروس مختلف هنوز تعیین تکلیف نشده اند. هر چه سریعتر اقدام نمائید.