یکی از استادان دانشگاهی در آفریقای جنوبی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مطلبی بر سردر ورودی دانشگاه نصب کرده بود با این عنوان :

🔸برای نابودی یک ملت نیازی به حمله نظامی و لشکر کشی نیست. 
🔸فقط کافی است سطح و کیفیت آموزش را پایین آورد و اجازه تقلب را به دانش آموزان داد. 
🔸مریض به دست پزشکی که بتواند تقلب کند، خواهد مرد. 
🔸خانه ها به دست مهندسی که موفق به تقلب شده، ویران خواهند شد. 
🔸منابع مالی را بدست حسابداری که موفق به تقلب شده،  از دست خواهیم داد. 
🔸و انسانیت، بدست عالم دینی که موفق به تقلب شده می میرد. 
🔸 و عدالت،  بدست قاضی که موفق به تقلب شده،  فرو می ریزد. 
🔸 و جهل در کله فرزندانمان که موفق به تقلب شده اند، فرو می رود.

🔸🔸 و سقوط آموزش = سقوط ملت