دانشجویان گرامی که با اینجانب واحد پروژه دارند و پروژه خود را تحویل نداده اند هر چه سریعتر اقدام به ارسال گزارش پیشرفت پروژه نمایند. ضمنا مجددا تاکید می گردد که هنگام نوشتن گزارش نهایی پروژه، دستورالعمل مصوب گروه بایستی حتما رعایت شود.