اطلاعیه بسیار مهم


کلیه دانشجویانی که تا این ترم، درس کارآموزی و پروژه با بنده یا هر کدام از اساتید گروه دارند. نسبت به تعیین وضعیت نمره درس مربوطه تا حداکثر 10 تیرماه اقدام نمایند. دقت نمایید که هرگونه عواقب ناشی از عدم مراجعه به استاد مربوطه یا پیگیری از طریق ایمیل و همین وبلاگ بر عهده دانشجو خواهد بود.

ایمیل اینجانب: mohammadiasl@pnu.ac.ir

ضمناً از همه شما عزیزان خواهش می شود در صورت ارتباط با بقیه دانشجویان به همه اطلاع رسانی نمایید.