دانشجویان عزیز، کلاس های جبرانی این هفته به شرح زیر خواهند بود:


کلیه کلاس های پنج شنبه لغو شده و برگزار نمی شود


جمعه : ساعت 10 - 8 : طراحی الگوریتم ها

جمعه : ساعت 12 - 10 : طراحی الگوریتم ها

جمعه : ساعت 14 - 12 : حل تمرین نظریه زبان ها و ماشین ها (حل نمونه سؤال)


شنبه: ساعت 10 - 8 : طراحی الگوریتم ها (جمع بندی نهایی و پاسخ به سؤالات شما)

شنبه : ساعت 12 - 10 : طراحی الگوریتم ها (حل نمونه سؤال و رفع اشکالات شما)

شنبه : ساعت 14 - 12 : نظریه زبان ها و ماشین ها (در صورت تشکیل، حل نمونه سؤال)