کلیه دانشجویان درس ساختمان گسسته و ریاضیات گسسته، در امتحان میان ترم خانم مهندس محمودلو شرکت نمایند. استاد کلیه دانشجویان این درس، خانم مهندس محمودلو می باشند.