به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس های پنجشنیه و جمعه این هفته استاد محمدی، تشکیل خواهد شد.