دانشجویان عزیز، لطفا جهت جبران کلاس های تشکیل نشده دروس نظریه زبان ها و ماشین ها و طراحی الگوریتم ها، در هفته اول بعد از تعطیلات نوروز، طبق برنامه اعلامی زیر حضور یابید تا جبران جلسات قبل شود:


شنبه 14 فروردین 95 : ساعت 8 صبح درس نظریه زبان ها و ماشین ها

                             ساعت 10 صبح درس طراحی الگوریتم ها

یکشنبه 15 فروردین 95 : ساعت 8 صبح درس نظریه زبان ها و ماشین ها

                                ساعت 10 صبح درس طراحی الگوریتم ها


سه شنبه 17 فروردین 95 : ساعت 8 صبح درس نظریه زبان ها و ماشین ها

                                   ساعت 10 صبح درس طراحی الگوریتم ها


چهارشنبه 18 فروردین 95 : ساعت 8 صبح درس نظریه زبان ها و ماشین ها

                                   ساعت 10 صبح درس طراحی الگوریتم ها