دانشجویانی که نمرات تکدرس آن ها اعلام نشده است، می توانند برای امتحان مجدد روز شنبه 15 اسفند در آزمون دوباره شرکت نمایند. بدیهی است چنانچه در امتحان روز شنبه نیز نتوانند نمره لازم را کسب نمایند، نمره مردودی برای آنها رد خواهد شد.