دانشجویان محترم

کلاس های درس اینجانب طبق برنامه زمانی موجود در سایت برنامه کلاسی برگزار خواهد شد. لذا از شایعه پراکنی در خصوص عدم تشکیل کلاس ها جداً خودداری نمایید.