دانشجویان ذیل تا پایان دی فرصت دارند گزارش پیشرفت پروژه خود را به ایمیل بنده ارسال نمایند، در غیر اینصورت با کسر نمره پروژه مواجه خواهند شد.

مریم فرمان زاده، نسترن مجلس آرائی (ایمیل شما دریافت نشده)، امید مندالی، سیمین غنی زاده

Ehsanitman1@Gmail.com