دانشجویان عزیز

با توجه به اینکه نمرات میان ترم دروس این ترم از روی تمرینات ارسالی محاسبه خواهد شد، در تحویل به موقع تمرینات دقت نمایید تا نمرات شما زایل نگردد.