دانشجویان محترم، هر چه سریعتر اطلاع رسانی نمایید چه دروسی ارائه نشده یا اساتید وقت نداده اند. . . .