دانشجویان ذیل برای تعیین تکلیف پروژه و یا کارآموزی هر چه سریعتر به اتاق گروه مراجعه و یا از طریق ایمیل، آخرین وضعیت کارآموزی و یا پروژه را به اطلاع اینجانب برسانند.

کارآموزی: سمانه بهمنی، رویا همتی، سینا یزدان خواه

پروژه: ایسترم کارگذاری، سحر کریمی