دانشجویان محترم

این آخرین اخطار برای تعیین تکلیف نمرات کارآموزی باقی مانده از نیمسال های قبل می باشد. دانشجویانی که تا 9 مهرماه وضعیت کارآموزی خود را تعیین ننمایند، نمره صفر دریافت خواهند داشت.