دانشجویان محترم ذیل که با اینجانب درس کارآموری داشته اند برای تعیین تکلیف نمره کارآموزی خود هر چه سریعتر به گروه مراجعه نموده و یا آخرین وضعیت کارآموزی خود را به ایمیل Ehsanitman1@Gmail.com ارسال نمایند.

سمانه بهمنی، روح اله زارع، رویا همتی، سینا یزدان خواه