دانشجویان گرامی
بالاخره پس از مدتها انتظار نمرات میان ترم ثبت گردید. نهایت ارفاق در ثبت نمرات اعمال شده است. با این حال سریعا نسبت به بررسی آنها اقدام نموده و هر گونه موردی را از طریق نظر ارسال نمایید.