دانشجویان گرامی

برای درس ساختمان داده ها روز شنبه ساعت 12 فصل 8 و روز یکشنبه ساعت 10 فصل یک ندریس خواهد شد.

برای درس مبانی کامپیوتر روز یکشنبه ساعت 12 و روز دوشنبه ساعت 8 صبح کلاس جبرانی تشکیل خواهد شد.