عناوین پروژه دانشجویان زیر در جلسه شورای تخصصی گروه مورد تأیید قرار گرفت. این دانشجویان می توانند مبادرت به انجام پروژه خود نمایند. دانشجویانی که عنوان پروژه آنها تأیید نشده سریعا برای تغییر عنوان موضوع پیشنهادی خود به گروه مراجعه نمایند.

- سودا فرجی

- فاطمه مکرم

- احمد باباسی

- ایسترم کارگزاری

- آرزو اصغری

- آرزو عظیمی

- احسان فلاح قره باغ

- صلاح احمدی