به اطلاع دانشجویانی که با استاد شریفی درس پروژه دارند می رساند دوستانی که موفق به حضور در جلسه توجیهی و انتخاب پروژه نشده اند می توانند روز چهارشنبه این هفته از ساعت 13:30 به بعد در اتاق مدیر گروه یا اتاق اساتید به ایشان مراجعه نمایند.