دانشجویان گرامی

اطلاعیه زیر به درخواست یکی  از اساتید گروه (آقای مهندس دانشگر) جهت بهره برداری دانشجویان علاقه مند ارسال گردیده است. 

دانلود