آخرین مهلت تحویل فرم های اولیه پروژه و کارآموزی به گروه برای دانشجویانی که در نیمسال جاری انتخاب واحد نموده اند، 5 اردی بهشت می باشد. بدیهی است تحویل پس از موعد مقرر، با کسری نمره پاسخ داده خواهد شد.