دانشجویانی که درس کارگاه کامپیوتر  را انتخاب واخد نموده اند، جهت شرکت در کلاس ها و گروه بندی به مسئول آزمایشگاه، خانم اجتنابی مراجعه نمایند.