هر روز خدا، هدیه ای است به انسان. همانگونه که قدر هدیه های دوستان مان را می دانیم، قدر هدیه خداوند را نیز بدانیم که او بهترین دوست مان است. نوروز بر شما مبارک.