دانشجویان گرامی که برای کلاس های رباتیک اعلام علاقه مندی نموده بودند، در اولین فرصت مستندات شبیه ساز دو بعدی و سه بعدی فوتبال و نجات را مطالعه نمایند تا در اولین جلسه توجیهی از کلاس عقب نمانند.