دانشجویان گرانقدر

یادآور می شود گروه رباتیک دانشگاه که به همت دانشجویان رشته برق در حال فعالیت می باشد، خالی از هرگونه دانشجویی با رشته کامپیوتر می باشد. مایه بسی تأسف است که گروهی با نام رباتیک که زمانی جزو رشته های این گروه مهندسی بوده، امروزه توسط دانشجویان رشته های دیگر کنترل و هدایت می گردد. امید به این که در آینده نزدیک شاهد فعالیت بیشتر دانشجویان رشته های کامپیوتر در این حوزه و سایر حوزه های مشابه و مرتبط باشیم. امید و ...