دانشجویان گرامی
جهت بررسی حضوری برگه های تشریحی (دروس ساختمان گسسته، ریاضیات گسسته، ساختمان داده ها) خود روز دوشنبه 6 بهمن از ساعت 11 الی 13 به اتاق بنده مراجعه نمایید. این فرصت فقط در روز دوشنبه موجود است و غیر قابل تمدید می باشد.