دانشجویان درس نظریه زبان ها و ماشین ها

مهلت ارسال تمرینات درس نظریه زبان ها و ماشین ها تا 14 دی ماه تمدید گردید. حداکثر نمره تعلق گرفته در این مرحله 1.5 خواهد بود.