دانشجویان گران قدر
ضمن عرض پوزش بابت امتحان عملی درس برنامه سازی که مقرر گردیده بود و برای چندمین بار، برگزار نگردید، به اطلاع می رساند در تاریخ های آتی تاریخ آن اعلام و برگزار خواهد شد.
باز هم بابت عدم برگزاری امتحان عملی پوزش می خواهیم