دانشجویان عزیز
نمرات درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری (رشته های حسابداری) و مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (پاسکال ویژه رشته های ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر) بر روی سایت گلستان قرار گرفت. لطفا نمرات خود را بررسی و در صورت اعتراض با ارسال نظر بنده را مطلع سازید.
آخرین مهلت نهایی شدن میان ترم ها 5 دی خواهد بود.