اساتید گرامی
آخرین مهلت ارسال دروس درخواستی 5 دی ماه می باشد. ضمنا فقط درخواستهای رسیده به ایمیل بنده مورد بررسی قرار خواهند گرفت. عدم ارسال دروس مورد تقاضا، انصراف از ادامه همکاری محسوب خواهد شد.
با تشکر - محمدی اصل