خوشبختانه نمرات میان ترم درس اصول سیستم های عامل و سیستم های عامل اعلام و در سیستم گلستان ثبت گردید. بقیه نمرات نیز به تدریج در سیستم گلستان ثبت خواهند گردید.