دانشجویان گران قدر

نمرات میان ترم به تدریج پس از تصحیح بر روی وب سایت سیستم جامع گلستان قرار خواهد گرفت. لطفا در صورت مغایرت با نمره پیش بینی شده خود و جهت رفع هرگونه شبهه، برای بازبینی برگه خود به دفتر گروه مراجعه نمایید.