نمونه سؤال آزمون برنامه سازی کامپیوتر که در روز یکشنبه برگزار گردید را از لینک زیر 

دانلود کنید