دانشجویان گرامی
جلسات جبرانی دروس زیر به شرح زیر می باشند:
برنامه سازی پیشرفته : چهارشنبه 10 الی 12

طراحی الگوریتم ها : پنج شنبه ساعت 8 الی 10