دانشجویانی که در روز یکشنبه در آزمون شرکت نموده اند ولی اوضاع آنها چندان مساعد نبوده می توانند فردا ساعت 12 دوباره شانس خود را بیازمایند.