دانشجویان عزیز

ایام اربعین حسینی بر شما دانشجویان فهیم و عزادار تسلیت باد.

عزاداری هایتان مقبول پیشگاه حق و حضرت امام حسین. 

ما را نیز در دعاهایتان فراموش نکنید.