دانشجویان رشته های مهندسی صنایع، مدیریت پروژه و مدیریت اجرایی که در آزمون قبل شرکت ننموده اند یا نمره کمتری اخد نموده اند در آزمون های روز جمعه و یکشنبه می توانند شانس خود را دوباره بیازمایند.