دانشجویان سخت افزار و معماری سیستمهای کامپیوتر، برای بیان مسائل و مشکلات درسی و پرو‍ژه در روزهای سه شنبه ساعت 2 تا 2.30  ، و چهارشنبه ساعت 11 تا 12 به مهندس داشچی رضایی در گروه یا اتاق اساتید مراجعه بفرمایید.