خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ به بی‌ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته، حسرت نخورم