دانشجویان عزیز

از این پس، همه اطلاع رسانی ها از طریق این وبلاگ صورت خواهد پذیرفت.
در ضمن وب سایت MOHAMMADIASL.IR نیز راه اندازی شده و سامانه بارگذاری تمرینات بر روی آن قابل دسترسی می باشد.